Skip to main content
search
0

OP WERKDAGEN 15:00 UUR BESTELD = ZELFDE DAG NOG VERZONDEN

Algemene voorwaarden Kogellager-Express

Artikel 1 Toepassing

 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen ,leveringen, producten en diensten van KOGELLAGER-EXPRESS (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 74954318).
 2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en KOGELLAGER-EXPRESS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren. KOGELLAGER-EXPRESS kan afwijkende voorwaarden accepteren. De voor de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn voor KOGELLAGER-EXPRESS indien KOGELLAGER-EXPRESS deze heeft aanvaard.
 4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 Definities

 1. KOGELLAGER-EXPRESS: de onderneming die is die de onderhavige voorwaarden toepast.
 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

Artikel 3 Offerte

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende veertien (14) dagen. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege KOGELLAGER-EXPRESS gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overlegd, is KOGELLAGER-EXPRESS niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan wel het getoonde.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand wanneer KOGELLAGER-EXPRESS binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

Artikel 5 Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan KOGELLAGER-EXPRESS worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor de rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd worden overschreden.

Artikel 6 Eigendommen van de opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem of door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal KOGELLAGER-EXPRESS dezelfde zorg aanwenden als zijn eigen bezittingen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde , draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.

Artikel 7 Eigendommen van KOGELLAGER-EXPRESS

 1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van KOGELLAGER-EXPRESS totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan KOGELLAGER-EXPRESS zijn betaald.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat KOGELLAGER-EXPRESS binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 7 dagen, te beginnen bij de factuurdatum.
 3. KOGELLAGER-EXPRESS is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hem over het factuurbedrag 2 % berekend.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rent in aanmerking genomen als volle maanden.
 5. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan KOGELLAGER-EXPRESS en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben voldaan.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 5 % van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 Prijswijzigingen

 1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en / of halffabricaten benodigd voor de opdracht die intreden na de aanvaarding van de opdracht kinnen aan opdrachtgever worden door berekend.
 2. Wijziging in de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe KOGELLAGER-EXPRESS op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

Artikel 10 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.
 2. Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Deellevering

Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Leveringstermijn

Als levertijd geldt de termijn welke tussen de partijen is overeengekomen. KOGELLAGER-EXPRESS heeft ten allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever KOGELLAGER-EXPRESS schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13 Verzuim van de opdrachtgever

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan KOGELLAGER-EXPRESS het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesses te vorderen.
 2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan KOGELLAGER-EXPRESS alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van KOGELLAGER-EXPRESS op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien een toeleverancier van KOGELLAGER-EXPRESS door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor KOGELLAGER-EXPRESS Als overmacht vanaf de datum dat de (na)levering zoals vermeld in artikel 13 is verstreken.
 2. Elke van de wil van de partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandighedenwaardoor nakoming van de overeenkomst door KOGELLAGER-EXPRESS redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.

Artikel 15 Beëindiging door KOGELLAGER-EXPRESS

 1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerenvaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voordwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.
 2. KOGELLAGER-EXPRESS heeft in het een van de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is KOGELLAGER-EXPRESS bevoegd de overeenkomst zinder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 16 Annulering door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan KOGELLAGER-EXPRESS alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van KOGELLAGER-EXPRESS op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesses.

Artikel 17 Klachten en reclames

 1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk ter kennisgeving aan KOGELLAGER-EXPRESS te zijn gebracht.
 2. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie, zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan KOGELLAGEREXPRESS te zijn gebracht.
 3. De in de leden 1 en 2 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 2 manden na de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.
 4. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
 5. De aansprakelijkheid van KOGELLAGER-EXPRESS uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
 6. KOGELLAGER-EXPRESS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

KOGELLAGER-EXPRESS is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KOGELLAGER-EXPRESS of een ondergeschikte.

Artikel 19 Vertrouwelijke informatie

KOGELLAGER-EXPRESS is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 20 Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 21 Bevoegde rechter

Alle geschillen tussen KOGELLAGER-EXPRESS en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van KOGELLAGER-EXPRESS behoudens indien KOGELLAGER-EXPRESS als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 74954318 ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg.
  2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Welkom op onze vernieuwde website voor lagers, keerringen en aandrijfriemen

GRATIS SKF MULTITOOL

Voor de eerste 50 bestellingen van SKF lagers

Naar de shop

Dit zal sluiten in 0 seconden